Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji zadań związanych
ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – w dalszym ciągu  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą możne zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej bądź władza rodzicielska nie została im ograniczona,
 • wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków),
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń w funkcjonowaniu lub choroby psychicznej.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć umotywowany wniosek o pełnienie funkcji rodziny wspierającej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku, ul. Krynicka 3, uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka - opinia po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów do naśladowania wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

 Więcej informacji można uzyskać po numerem tel. (014) 651 42 30