Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

 

 


Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej,o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i innymi przesłankami o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których  dochód netto nie przekracza:

  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (600,00 zł x 235%),
  • 1823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej ( 776,00 zł x 235 %).

Jak otrzymać pomoc żywnościową

Osoby i rodziny, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 mogą zgłosić się do pracownika socjalnego                     w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku w celu zakwalifikowania. Po złożeniu pod odpowiedzialnością karną pisemnego oświadczenia  o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia i zakwalifikowaniu otrzymują skierowanie na żywność. W wątpliwych przypadkach pracownik socjalny może zażądać wglądu do dokumentacji osoby/rodziny obrazującej sytuację dochodową. Osoby/rodziny, które korzystały we wcześniejszych latach z ww. pomocy muszą wypełnić ponownie oświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Skierowania dla osób i rodzin będą wydawane od stycznia 2024r. do końca marca  2024r. od poniedziałku do czwartku ( piątek dzień wewnętrzny pracy Ośrodka ) w godzinach 8.00 – do 15.00.

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2023 artykułów spożywczych:

- groszek z marchewką,

- koncentrat pomidorowy,

- dżem truskawkowy,

- makaron jajeczny świderki,

- mąka pszenna,

- kasza jęczmienna,

- płatki owsiane,

- herbatniki maślane,

- kawa zbożowa rozpuszczalna,

- mleko UHT,

- ser podpuszczkowy dojrzewający,

- szynka wieprzowa mielona,

- szynka drobiowa,

- pasztet wieprzowy,

- szprot w oleju,

- cukier biały,

- olej rzepakowy,

- fasolka po bretońsku.

Zestaw 18 artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie.

Gdzie otrzymamy pomoc żywnościową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku nawiązał współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojniku, która  udostępnia swoje pomieszczenia do wydawania żywności.

Adres:  punktu wydawania żywności na terenie gminy Gromnik,

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku, Chojnik 291, 33-180 Gromnik.

Informacje o terminach wydawania żywności dla osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy w ramach Program FEPŻ umieszczane będą na stronie internetowej GOPS, tablicy ogłoszeń w Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku lub przekazywane będą telefonicznie.

Osoby uczestniczące w Programie Fundusze Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023 mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, mających na celu ich włączenie społeczne.

Szczegółowe informacje na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027