Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji
polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy
o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gromnik na realizację programu na 2022 rok uzyskała środki z budżetu państwa w wysokości 69 441,00 zł ( Umowa nr 63/OPS/2022 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik). Przewidywany całkowity koszt programu w 2022 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.