Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gromnik na 2023 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 91 287 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  • 69 471,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 21 816 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na funkcjonujący projekt Klub Seniora 50+ dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Członkowie Klubu Seniora uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach; zarówno w edukacyjnych z zaproszonymi gośćmi, organizacyjnych, okolicznościowych, jak również wycieczkach oraz w warsztatach plastycznych, kulinarnych, szycia, robótek ręcznych i innych w zależności od potrzeb Seniorów.
Działania w ramach projektu realizowane są we współpracy z lokalnym samorządem, lokalnymi służbami społecznymi i instytucjami na szczeblu gminnym takimi jak m.in.:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, szkoły i przedszkola, Komisariat Policji w Ciężkowicach, Straż Pożarna, Księża Proboszczowie Parafii, a także Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, dzieci i młodzież oraz osoby prywatne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy również instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne spoza Gminy Gromnik.

Umowa nr 268/OPS/2023 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.