kapital_ludzkiefs

herb

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku realizuje w latach 2013-2014 projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gromnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2009, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest rozwój predyspozycji zawodowych i społecznych klientów GOPS Gromnik.

Uczestnicy projektu zostali wyłonieni z grona klientów  pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie gminy Gromnik. W 2013 r. ze wsparcia w ramach projektu  skorzystały trzydzieści dwie osoby (bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące – rolnicy).

Bezpośrednio po przystąpieniu do udziału w projekcie uczestnicy odbyli indywidualną diagnozę z psychologiem i doradcą zawodowym, na podstawie której na późniejszym etapie projektu otrzymali odpowiednie wsparcie.

Każdy z uczestników projektu uzyskał możliwość rozwoju w ramach modułu „Wzmocnienie kompetencji społeczno – osobowych”.

Ponadto osoby nieaktywne zawodowo; uczące się odbyły szkolenia w ramach modułu
„Rola matematyki w prowadzeniu gospodarstwa domowego - konwersatorium, przygotowanie do wejścia na rynek pracy UE (zajęcia z językiem niemieckim).''

Osoby dorosłe adekwatnie do swoich potrzeb skorzystały ze „Szkolenia gastronomicznego” oraz szkolenia „Opiekun osób zależnych”.  Każde ze szkoleń składało się
z części teoretycznej i praktycznej.

Rodziny, w których zdiagnozowano niewydolność opiekuńczo - wychowawczą objęte zostały  wsparciem asystenta rodziny od miesiąca kwietnia br do końca roku kalendarzowego. Poza wskazanymi formami wsparcia wszyscy uczestnicy projektu objęci są pracą socjalną oraz pomocą finansową.

Na zakończenie projektu, specjaliści (doradca zawodowy i psycholog) dokonali badania poziomu wzrostu kompetencji społeczno - osobowych.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbyte formy wsparcia, przydatne przy ubieganiu się o pracę.

ZAINTERESOWNYCH INFORUJEMY, ŻE W TRYBIE CIĄGŁYM PROWADZIMY REKRUTACJĘ OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NA ROK 2014.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO (tel. 14 651-42-30), BĄDŹ OSOBISTEGO
W SIEDZIBIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GROMNIKU PRZY
UL. KRYNICKIEJ 3, GDZIE PRACOWNICY SOCJALNI UDZIELĄ STOSOWNYCH INFORMACJI NA TEMAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I WYMOGACH, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PRZYSZŁY UCZESTNIK PROJEKTU.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji projektu, dziękujemy za  skorzystanie z dostępnych form wsparcia i życzymy, by rozwój predyspozycji zawodowych

i społecznych zaowocował pozytywnymi działaniami na dalszej ścieżce życiowej.

Zespół projektowy

Gromnik, dnia 18 grudnia 2013r

 

Zespół projektowy