W związku z pismem Pana Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2023 roku, znak: DPS-IV.070.1.11.2018.KG, a także Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie Pana Jacka Kowalczyka nr WP-XI.9421.43.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie współpracy i zaangażowanie w realizację działań „Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych”, które ma zostać przeprowadzone w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku.
W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych na terenie gminy Gromnik. Szczególnie ważna będzie rola funkcjonariuszy policji, centrów zarządzania kryzysowego, wolontariuszy oraz wszystkich osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy w zakresie pomocy w dotarciu do osoby bezdomnej, przebywającej w miejscu niemieszkalnym - zwłaszcza w nocy. Zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych to m. in. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne jak ulice, klatki schodowe, altany śmietnikowe, piwnice itp., a także inne miejsca w których mogą przebywać osoby bezdomne.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi we wskazanymi powyżej pismach, wszystkie osoby biorące udział w badaniu powinny być wyposażone w papierowe wydruki kwestionariusz osoby bezdomnej. Wersja elektroniczna dołączona jest do niniejszego komunikatu, znajduje się ona również na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Wszystkie wypełnione kwestionariusze powinny być niezwłocznie przekazane do gminnego koordynatora badania, tj. do Pani Joanny Tworzydło – Starszego pracownika socjalnego w GOPS Gromnik, tel. 14 6514230. W trakcie badania należy uwzględnić definicję osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz.901 ze zm).

Załączniki:
Pobierz plik (zal-1-wzor-kwestionariusza-osoby-bezdomnej-2024-1-1704711375.docx)Kwestionariusz DOCX[ ]32 kB
Pobierz plik (zal-1-wzor-kwestionariusza-osoby-bezdomnej-2024-1-1704711375.pdf)Kwestionariusz PDF[ ]207 kB