Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Gromnik. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2024 roku program będzie realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego m.in. w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego,
  • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin w roku kalendarzowym.

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, m.in. w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,
 • w ośrodku wsparcia,
 • w rodzinnym domu pomocy
 • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi nie więcej niż 14 dób.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Gromnik do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 10.11.2023 r. osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku, ul. Krynicka 3, lub telefonicznie – 14 65 14 230. Więcej informacji o Programie można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu.