Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 2023

Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 383 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 22 609,93 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 93/100)

Umowa została podpisana z dniem 24 października 2023 r.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gromnik na 2023 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 91 287 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  • 69 471,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 21 816 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na funkcjonujący projekt Klub Seniora 50+ dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Członkowie Klubu Seniora uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach; zarówno w edukacyjnych z zaproszonymi gośćmi, organizacyjnych, okolicznościowych, jak również wycieczkach oraz w warsztatach plastycznych, kulinarnych, szycia, robótek ręcznych i innych w zależności od potrzeb Seniorów.
Działania w ramach projektu realizowane są we współpracy z lokalnym samorządem, lokalnymi służbami społecznymi i instytucjami na szczeblu gminnym takimi jak m.in.:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, szkoły i przedszkola, Komisariat Policji w Ciężkowicach, Straż Pożarna, Księża Proboszczowie Parafii, a także Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, dzieci i młodzież oraz osoby prywatne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy również instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne spoza Gminy Gromnik.

Umowa nr 268/OPS/2023 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji
polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy
o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gromnik na realizację programu na 2022 rok uzyskała środki z budżetu państwa w wysokości 69 441,00 zł ( Umowa nr 63/OPS/2022 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik). Przewidywany całkowity koszt programu w 2022 roku w gminie Gromnik to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.

 

 

Nazwa zadania: „Program Asystent Rodziny na rok 2021”
Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł   
Środki własne: 375,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 875,00zł

„Program Asystent Rodziny na 2021 r.” został dofinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Celem „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.), w tym również w udzielaniu wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329).

Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.