Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


Kolejna edycja PROGRAMU POPŻ – PODPROGRAM 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma przyczynić się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego najbardziej potrzebującym i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
Czas realizacji Podprogramu 2021 od grudnia 2021r. do maja 2022r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i innymi przesłankami o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód netto nie przekracza:

Od 01.01.2022 zmiana kryterium dochodowego:

• 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (600,00 zł x 220%),
• 1707,20,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej ( 776,00 zł x 220 %).

 

Jak otrzymać pomoc żywnościową

Osoby i rodziny, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej z PO PŻ w ramach Podprogramu 2021 mogą zgłosić się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku w celu zakwalifikowania. Po złożeniu pod odpowiedzialnością karną pisemnego oświadczenia o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia i zakwalifikowaniu otrzymują skierowanie na żywność. W wątpliwych przypadkach pracownik socjalny może zażądać wglądu do dokumentacji osoby/rodziny obrazującej sytuację dochodową. Osoby/rodziny, które korzystały we wcześniejszych latach z ww. pomocy muszą wypełnić ponownie oświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Wydane skierowanie ważne jest tylko na czas trwania Podprogramu 2021.

W związku z epidemią Koronawirusa SARS – COV - 2 przy załatwianiu formalności związanych ze skierowaniem prosimy o bezwzględne stosowanie się do wytycznych zamieszczonych na korytarzu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skład paczki żywnościowej w ramach na Podprogramu 2021 obejmuje:

– artykuły warzywne i owoce ( groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
– artykuły skrobiowe ( makaron jajeczny świderki, kasza jęczmienna),
– artykuły mleczne ( mleko UHT),
– artykuły mięsne ( szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
– cukier biały,
– tłuszcze – olej rzepakowy.

Gdzie otrzymamy pomoc żywnościową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku nawiązał współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojniku, która udostępnia swoje pomieszczenia do wydawania żywności.
Adres: punktu wydawania żywności na terenie gminy Gromnik,
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku, Chojnik 291, 33-180 Gromnik.
Informacje o terminach wydawania żywności dla osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy w ramach Podprogramu 2021 umieszczane będą na stronie internetowej GOPS, tablicy ogłoszeń w Ośrodka Pomocy Społecznej lub przekazywane telefonicznie.
Osoby uczestniczące w Programie PO PŻ – Podprogram 2021 mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

• warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
• warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
• warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
• programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Caritas archidiecezji Krakowskiej w 2018r. przeprowadził na terenie gminy Gromnik bezpłatne warsztaty dla uczestników Programu PO PŻ.
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 są dostępne na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020". Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa . Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.