W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku informuje, że jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwać będzie osobie w gospodarstwie domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego oprócz złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które będzie podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wypłata nastąpi do miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wnioski o dodatek węglowy, będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku, ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30 oraz w formie elektronicznej (przez e-PUAP). 

UWAGA 1: Nie ma konieczności dostarczania kopii lub odpisu deklaracji CEEB, gdyż GOPS weryfikuje stan deklaracji samodzielnie

UWAGA 2: Jeśli wniosek jest wysyłany przez platformę e-PUAP jako pismo ogólne do podmiotu, należy podpisać profilem zaufanym (lub podpisem kwalifikowanym) nie tylko samo pismo ogóle, ale także każdy załącznik osobno (czyli wypełniony wniosek i klauzulę informacyjną RODO)

W załączeniu do artykułu znajdują się do pobrania:

1. Wzór wniosków w formacie wniosek.docwniosek.pdf

2. Klauzula informacyjna RODO: klauzula informacyjna RODO

 

Rozporządzenie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf