Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma przyczynić się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego najbardziej potrzebującym i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Czas realizacji Podprogramu 2020: listopad 2020r. - sierpień 2021r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i innymi przesłankami o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający :

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową gminie Gromnik należy:

 • zgłosić się do dowolnego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku w celu zakwalifikowania i otrzymania skierowania. Skierowania na żywność będą wydawane między innymi w dniach od 22, 23, 24. września 2020r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

  W związku z epidemią Koronawirusa SARS – COV - 2 przy załatwianiu formalności związanych ze skierowaniem prosimy o bezwzględne stosowanie się do wytycznych zamieszczonych na korytarzu Ośrodka Pomocy Społecznej.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2020.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku nawiązał współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojniku, która udostępnia swoje pomieszczenia do wydawania żywności.

Adres: punktu wydawania żywności na terenie gminy Gromnik.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojniku, Chojnik 291, 33-180 Gromnik.

Informacje o terminach wydawania żywności dla osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy umieszczane będą na stronie internetowej GOPS, tablicy ogłoszeń w Ośrodka, przekazywane podczas ogłaszań w parafiach na terenie gminy lub przekazywane telefonicznie.

Osoby uczestniczące w Programie PO PŻ – Podprogram 2020 mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,

 • warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,

 • warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,

 • programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

  Caritas Archidiecezji Krakowskiej w 2018r. przeprowadził na terenie gminy Gromnik bezpłatne warsztaty dla uczestników Programu PO PŻ.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 są dostępne na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa . Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.