A+ A A-

GOPS GROMNIK - wspieranie rodziny

I N F O R M A C J A

GOPS GROMNIK - wspieranie rodziny.

 

Rodzina wspierająca jest formą pomocy rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze często są wynikiem braku prawidłowych wzorców. To właśnie rodzina wspierająca może pokazać jak funkcjonować w inny, pozytywny sposób. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny bądź pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie w: opiece i wychowaniu dziecka powadzeniu gospodarstwa domowego kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- nie boryka się z problemami uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itd.),

- ma stałe źródło utrzymania,

- nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, bądź też władzy tej nie miała ograniczonej,

- wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego,

- członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

- członkowie rodziny nie mają zaburzeń psychicznych bądź choroby psychicznej.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Gromnik po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika GOPS w Gromniku wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Należy pamiętać, że zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie biologicznej. Wspieranie rodziny jest prowadzone tylko i wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do kontaktu osobistego z asystentem rodziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku przy ul. Krynickiej 3, pokój nr 4 bądź telefonicznego 14 651 42 30 w godz. pracy Ośrodka - od 7.30 - 15.30.

 

kierownik GOPS Gromnik

Anna Gucwa

Joomla Templates & WordPress Themes - GavickPro

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.